top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden : Identification Products International bv (I.P.I. BV)

PRIJS

De prijs zoals vermeld in de prijslijst kan nooit het voorwerp zijn van prijsdiscussies. De enige geldende facturatieprijs wordt via offerteaanvraag bevestigd en is geldig tot de op deze vermelde datum.. IPI verdeelt enkel hardware en software in de hoedanigheid van afleveren en is niet verantwoordelijk voor de installatie of goede werking van deze goederen op de bestaande systemen. De klant kan nooit als argumentatie tot niet betalen het niet goed functioneren van een project inroepen. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding of intresten, noch tot de ontbinding van de verkoopovereenkomst. Opschorting van betaling en niet-betalen van de goederen door laattijdige levering is niet van toepassing. Ontijdige levering door overmacht zoals in oorlogstijd, vijandelijkheden, oproer, brand, explosie, storm, overstroming,,staking,, transportmoeilijkheden of niet tijdige levering van de leverancier kan nimmer een reden zijn tot verbreking van de verkoopovereenkomst. De installatie en instructie valt ten laste van de koper. Na levering van de goederen zal IPI BV deze in geen geval terugnemen zonder wederzijdse overeenkomst. Een schadevergoeding van 50% op het totale facturatiebedrag kan gevorderd worden bij annulatie van de bestelling of indien de goederen in ongeopende staat teruggestuurd werden, uiterlijk 3 dagen na levering.

Garantie

IPI BV waarborgt de producten opgenomen in de prijslijst voor een duur, vermeld in de prijslijst of de offerte of indien niet vermeld volgens de specificaties van IPI. De garantie wordt volledig uitgevoerd via onze burelen, door onze eigen service of dmv de geijkte weg van de fabrikant. De goederen worden steeds op kosten van de klant naar IPI gestuurd. U kan steeds een interventie on-site aanvragen. Hierbij betaalt U de voorrijkosten en het uurloon van de technieker, ook tijdens de waarborgperiode. De waarborg dekt in geen geval de problemen met softwareapplicaties, fouten of incompatibiliteitsproblemen mbt soft - en hardware. De klant/dealer wordt steeds verondersteld op de hoogte te zijn via de mogelijkheid tot demonstratie of testperiode, van de eigenschappen en kenmerken van het aangekochte materiaal. (hardware + software). Bij toekenning van korting op de standaardverkoopprijs, blijft de waarborg enkel gelden bij afname van verbruiksgoederen bij I.P.I. . In het geval van labels of RFID tag vervalt de waarborg na 2 weken na ontvangst van de goederen. Voor labels en thermo-transfer folie kan enkel tot uiterlijk 2 weken na levering bezwaar aangetekend worden.

Dienst na-verkoop

1° mogelijkheid :carry-in Everdijkruis 21,2990 Wuustwezel : de reparatieduur is afhankelijk van de werkzaamheden, de beschikbaarheid van de spare-parts , de hoeveelheid werk en in sommige gevallen de responstijd van de fabrikant.

2°mogelijkheid : éénmalige interventie : de aanvraag gebeurt via een ingevuld en ondertekende standaard fax dat U bij IPI BV kan aanvragen. De geldende tarieven voor uurloon en voorrijkosten kunnen steeds opgevraagd worden. Dit geldt ook voor producten of diensten binnen waarborg.

3°mogelijkheid:  onderhoudscontracten : afhankelijk van het product en de gewenste modaliteiten. Contracten die via IPI rechtstreeks met de fabrikant worden afgesloten, vallen ook onder de voorwaarden van deze laatste. I.P.I. kan hiervoor nooit verantwoordelijk gesteld worden. Voor meer inlichtingen, contacteer I.P.I. BV.

Betalingsvoorwaarden

Alle betalingen moeten contant gebeuren bij levering van de goederen, dit ten maatschappelijke zetel. Bij niet-contante betaling zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande in gebrekestelling in het voordeel van IPI BV een intrest meebrengen van 10% per jaar met een minimum van 250 euro. Indien de betaling meer dan 1 maand uitblijft, zal het openstaande facturatiebedrag verhoogd worden met 15%, dit overeenkomstig art. 1226 B.W. In geval van geschillen zijn het vredegerecht van Antwerpen en de rechtbank van Antwerpen of Brussel bevoegd. IPI BV behoudt zich wel het recht voor te dagvaarden voor elke andere bevoegde rechtbank. Alle commerciële en technische support kan door niet betaling zonder recht op schadevergoeding verbroken worden. Alle geleverde goederen en diensten blijven onvoorwaardelijk eigendom van IPI BV totdat de volledige hoofdsom betaald werd.

 

Transport

Het transport gebeurt op verantwoordelijkheid van de klant. IPI gebruikt een eigen transportdienst of maakt gebruik van een derde partij koerier. Verloren of beschadigde goederen of foutief geleverde goederen zijn ten laste van de klant. Indien gewenst kan de klant het transport verzekeren op aanvraag.

Verantwoordelijkheid.

I.P.I. kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor defecten of fabricagefouten van de geleverde toestellen, diensten en softwareproducten. De klant kan in geen enkel geval enige schadevergoeding eisen voortvloeiend uit het niet naar behoren functioneren van de toestellen en diensten. Ook schadevergoedingen aan derden kunnen nooit ingeroepen worden. Lange lever – en herstelkosten te wijten aan de fabrikant kunnen in geen geval leiden tot enige schadevergoeding t.a.v. I.P.I. Dit geldt ook voor goederen onder service contract. In alle gevallen, zelfs bij aanvaarding van afwijkende aankoopvoorwaarden van de klant, hebben de verkoopsvoorwaarden van Identification Products International voorrang van geldigheid.

Deze voorwaarden gelden vanaf het ogenblik dat de klant een officiële bestelbon stuurt, een offerte bevestigd of een telefonische bestelling plaatst en hij op één of andere wijze deze voorwaarde in het verleden heeft ontvangen of ernaar verwezen werd.

bottom of page